1. מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשות איסתא וחברת האשראי ויזה (כהגדרתן בתנאי השימוש) במידע שנמסר על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידן בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותם.
2. כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
3. רישום
3.1. בתהליך ביצוע הזמנה של מוצר או שירות נדרש המשתמש להקליד ולמסור מידע אישי, באופן המפורט בתנאי השימוש. השדות שחובה למלאם יסומנו במפורש. כחלק בלתי נפרד מהליך ההזמנה וכתנאי לסיומו, תהיה איסתא רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
3.2. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, ממליצה איסתא, בין היתר, כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת מהאתר ו/או מכל שירות אליו נכנס באמצעות אמצעי הזיהוי.
3.3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך ההזמנה מהווה תנאי הכרחי לסיומה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההזמנה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של איסתא ושל חברת האשראי ויזה ויעשה בו שימוש בהתאם לתנאי השימוש, למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.
4. איסוף מידע והשימוש בו
4.1. איסתא וחברת האשראי ויזה רשאיות לאסוף וכן לעשות, בין ביחד ובין בנפרד שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ביצוע ההזמנה ו/או במידע אשר הצטבר על אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר ו/או בשירות המוצע באתר על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, ו/או את שירות חברת האשראי ויזה ואת התכנים המוצעים באתר ושבשירות חברת האשראי ויזה, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי האתר, חברת האשראי ויזה ו/או מי מטעמה, לרבות כמפורט בסעיף ‏4.2 להלן; עם זאת, איסתא לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. בנוסף, רשאיות איסתא וחברת האשראי ויזה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
4.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש באתר את פרטי ההתקשרות שלו והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיינה איסתא וחברת האשראי ויזה רשאיות לשלוח למשתמש, ביחד ובנפרד ומעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, newsletters או מסרונים למשתמשים הכוללים מידע בדבר שירותים ומוצרים המוצעים באתר, מבצעים שונים וכן מידע שיווקי ופרסומי מטעם האתר ושל חברת האשראי ויזה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור. מובהר, כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.
4.3. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים על אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי איסתא. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, קטגוריות ומידע שביקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
4.4. אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לפגוע בחוויית המשתמש שלך באתר ולכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
5. מסירת מידע לצד שלישי
5.1. איסתא וחברת האשראי ויזה תנקוטנה באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
5.1.1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
5.1.2. ככל ובוצעה רכישה של מוצר ו/או שירות על ידי המשתמש, יועברו פרטי ההתקשרות של המשתמש לספקי השירותים (כהגדרתם בתנאי השימוש) לצורך מסירת המוצר ו/או השירות. לתשומת לבכם, פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכות איסתא, ויאובטחו באופן המפורט בסעיף ‏7 להלן, ולא ימסרו לספקי השירותים.
5.1.3. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.
5.1.4. בשל צו שיפוטי המורה לאיסתא ו/או לחברת האשראי ויזה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
5.1.5. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין איסתא ו/או מי מטעמה.
5.1.6. בכל מקרה בו תסבור איסתא ו/או חברת האשראי ויזה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של איסתא, חברת האשראי ויזה של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתן הבלעדי.
5.1.7. במקרה בו העבירה ו/או המחתה איסתא ו/או חברת האשראי ויזה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
5.2. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות איסתא וחברת האשראי ויזה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
6. תכנים, כתבות ופרסומות
באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות פרסומות וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד איסתא וחברת האשראי ויזה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.
7. אבטחת מידע
7.1. בעת שהנכם מבצעים רכישות באתר, הנכם משתמשים בפרטי כרטיס האשראי שלכם כדי לרכוש בקלות ובנוחות. על מנת להגן על תהליך זה, משתמשת איסתא בשרתים, המוגנים באמצעות תוכנת פירוול, המבטיחה זרימת מידע מבוקרת, ומונעת חדירות לתוכה. איסתא היא מערכת סגורה המגינה ומאבטחת את המשתמשים ברמה גבוהה.
7.2. כדי לחזק את רמת האבטחה, איסתא מקפידה על הפרדה בין שרת הרשת לבין שרת מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני המשתמשים. איסתא משתמשת בפרוטוקול הסטנדרטי של המסחר האלקטרוני (SSL) - פרוטוקול זה "מערבל" את המידע שמועבר במערכת, ובכך הופך אותו לצופן שרק גורמים מורשים יכולים לפענח. הצפנה זו מתרחשת מרגע הכנסת המידע למערכת ועד ליצירת הקשר עם הגורמים המאשרים את העיסקה.
7.3. סליקת כרטיסי האשראי מבוצעת בהתאם לתקן PCI שהוא תקן מחמיר לביצוע חיובים ועסקאות באינטרנט.
7.4. לתשומת לבכם, על אף שאיסתא נוקטת באמצעים המחמירים והמתקדמים ביותר על מנת להבטיח רמת אבטחה גבוהה של הנתונים, איסתא מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של איסתא וכי ידוע למשתמש שאיסתא וחברת האשראי ויזה לא יישאו באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.