הגלישה והשימוש שתעשה באתר www.tasti.co.il (להלן: "האתר") כפופים לתנאי השימוש. האתר מופעל על ידי איסתא ישראל בע"מ (ח.פ. 513754812) (להלן: "איסתא").
אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או רוכש מוצרים ו/או שירותים ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"), המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת ללא כל הגבלה או הסתייגות (להלן: "תנאי השימוש").
תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין איסתא והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של איסתא. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
היה והינך לא מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, הינך נדרש שלא לעשות שימוש באתר זה.
1. הקדמה
1.1. האתר, אשר פותח ומופעל על ידי איסתא, משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים (להלן: "מכירות") על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל המחזיקים בכרטיס חיוב של המותג העולמי Visa (בעברית: ויזה), ובכלל זה כרטיס חיוב ויזה שהונפק על ידי בנק בישראל, חברת כ.א.ל. (כרטיסי אשראי לישראל בע"מ), חברת לאומי קארד בע"מ, חברת ישראכרט בע"מ או בנק הדואר (להלן, בהתאמה: "חברת ויזה אירופה" ו- "כרטיס חיוב ויזה").
1.2. איסתא רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.
1.3. הוראות תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין איסתא ו/או חברת ויזה אירופה ו/או כנגד מי מטעמם. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש, לכן אם אינך מסכים לתנאי כלשהו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4. יודגש, כי כל המשתמש באתר מצהיר כי הנו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או חברת ויזה אירופה ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.
1.5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי הוראות תנאי שימוש אלו. לכן, אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.6. הזמנה המתבצעת באתר לאחד או יותר משירותי התיירות המוצעים על ידי איסתא מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההגבלות המפורטים בסעיף זה ובאתר המתייחסים למוצרים השונים.
1.7. מילוי פרטים באתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לאיסתא ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.8. השימוש בלשון זכר או ברבים בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד, וכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר או בלשון רבים, הכוונה גם לנקבה וללשון יחיד במשתמע.
1.9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
2. כללי
2.1. איסתא, שהיא סוכנות נסיעות, מאפשרת למחזיקי כרטיס חיוב ויזה לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב ספקי השירותים (כהגדרתם להלן) הפועלים בישראל.
בתנאי שימוש אלו "ספקי השירותים" משמעם: ספקים עליהם נמנים, בין היתר, סיטונאי תיירות שונים המארגנים שירותי נסיעות, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי שירותים בחו"ל, חברות השכרת רכב, ספקי טיסות, בתי מלון, הסעות, חבילות מיוחדות וכדומה.
2.2.עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג 'דף מכירה' הכולל פרטים אודות המוצר או השרות המוצע למכירה.
2.3.כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות על המשתמש למלא באתר פרטים, כאמור בסעיף ‏4 להלן, ולבחור את המוצר או השירות המבוקש.
2.4.על המזמינים באתר לוודא כי ברשותם:
2.4.1.דרכון תקף לשישה חודשים לפחות ממועד היציאה מהארץ
2.4.2.אשרת כניסה למדינות המתוכננות לביקור, לרבות למדינות שבהן תתבצע עצירת ביניים.
2.4.3.כרטיס חיוב ויזה בתוקף.
2.5.יובהר ויודגש, ביצוע הזמנה באתר אינה מהווה אישור של איסתא על ביצוע ההזמנה. אישור סופי של ההזמנה וחיוב כרטיס החיוב של המשתמש יבוצע רק לאחר קבלת אישור סופי מספק השירותים ומחברת ויזה אירופה.
2.6.לאחר ביצוע הזמנה, תבצע איסתא בדיקה של פרטי כרטיס החיוב מול חברת ויזה אירופה ומול חברת הסליקה. עם אישור ההזמנה על ידי חברת ויזה אירופה וחברת הסליקה, תישלח ההזמנה ותינתן למשתמש הודעה כי הפעולה אושרה והליך ההזמנה הושלם. יודגש, כי אישור העסקה על ידי חברת ויזה אירופה וחברת הסליקה מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, וכי העסקה תשתכלל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת ויזה אירופה וחברת הסליקה על ביצוע החיוב ואישור ספק השירותים על ביצוע ההזמנה.
2.7.היה וההזמנה אושרה היא תירשם במחשבי איסתא ויישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
2.8.יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע העסקה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר הזמנה ופרטי המשתמש יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל איסתא.
2.9. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס חיוב ויזה בלבד, לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת ויזה אירופה.
2.10.במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת ויזה אירופה יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות בטלפון שיפורסם באתר לצורך הסדרת אישור חברת ויזה אירופה לביצוע העסקה. במקרה כאמור, יחל מנין ספירת הימים למועד ביצוע המשלוח רק החל מיום לאחר מועד אישור העסקה על ידי חברת ויזה אירופה.
2.11.מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד ולשימוש אישי. כן מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.
2.12.איסתא אינה מחויבת לשער הדולר במועד ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, והערך השקלי של ההזמנה יחושב בהתאם למועד שבו חויבה ההזמנה על ידי חברת הסליקה.
2.13.המשתמש יהיה רשאי לפנות לאיסתא בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. איסתא תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה העת בחברת ויזה אירופה וחברת הסליקה. היה וחברת ויזה אירופה ו/או חברת הסליקה תחייב את איסתא בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב המשתמש בעמלה כאמור.
2.14.משתמש רשאי לבחור שלא למסור את פרטי כרטיס החיוב באתר, אלא באמצעות הטלפון. מובהר, כי בכל במקרה של ביצוע רכישה של מוצרים או שירותים באמצעות הטלפון ("עסקה טלפונית") יחולו על המשתמש דמי הזמנה נוספים, כדלקמן:
2.14.1במקרה של הזמנת מוצרים ו/או שירותים לחו"ל בעסקה טלפונית – יתווסף סך של 10$US (דולר ארה"ב) לאדם;
2.14.2במקרה של הזמנת מוצרים ו/או שירותים בישראל – יתווסף סך של 40 ₪ (שקלים חדשים) כולל מע"מ לאדם.
2.15.לצורך ביצוע עסקה טלפונית, על המשתמש יהיה להשלים את הליך המכירה ולבחור ב"אופן התשלום" את האפשרות לפיה נציג לקוחות של איסתא ייצור עמו קשר טלפוני. מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג איסתא לבין המשתמש, בה ימסור המשתמש את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה. יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה.
2.16.במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי כרטיס החיוב ואישור העסקה על ידי חברת ויזה אירופה וחברת הסליקה. יובהר ויודגש כי היה והמשתמש בחר באפשרות לפיה נציג איסתא ייצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי כרטיס החיוב, והמשתמש לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של איסתא בתוך 7 ימים ממועד הפניה, ונוכח העובדה כי לא הושלם הליך ביצוע העסקה, לא תראה עצמה איסתא מחוייבת לעסקה וההזמנה תבוטל.
2.17.מחירי השירותים המוצעים בארץ שונים מהמחירים הרשמיים של ספקי השירותים בחו"ל (למשל: לעומת מחירון בית המלון או החברה להשכרת רכב), וייתכן כי בנקודת זמן מסוימת המחירים בארץ יהיו נמוכים או גבוהים יותר. מחירי השירותים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת ובכל מקרה המחירים הקובעים והמחייבים הם המחירים בארץ.
2.18.מחירי המוצרים והשירותים הנמכרים באמצעות האתר ומרכז ההזמנות משתנים מעת לעת. במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל במרכז ההזמנות, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.
2.19.היה והשתנו מחירי המוצרים כתוצאה מעלית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם שולמו מראש במלואם ומסמכי הנסיעה (כרטיס טיסה, שובר בית המלון, שובר רכב וכדומה) כבר נמצאים בידי המשתמש.
2.20.הטיסות, חבילות הנופש ובתי המלון המוצעים למכירה באתר ובמרכז ההזמנות, הם באחריותם הבלעדית של ספקי השירותים.
2.21.שעות/ימי הטיסות ומסלוליהן עלולים להשתנות, ולעיתים אף ללא כל הודעה מוקדמת על כך.
2.22.איסתא אינה נושאת באחראיות לשינויים שיחולו בטיסות ו/או בבתי המלון והמזמין באתר לא יהא זכאי לכל החזר ו/או פיצוי בגין שינויים שחלו בשעות הטיסות ו/או תשלום שישלם האורח במלון על דחיית המועד לפינוי החדר, אובדן לילה במלון, ארוחות נוספות וכיו"ב
לתשומת ליבכם, במקרה של תפוסת יתר במלון ניתן יהא להעביר את המזמינים למלון חלופי ברמה דומה.
2.23.בעת ביצוע ההזמנה, מבצעת איסתא עבורכם הזמנה אצל סיטונאי התיירות. כל הזמנה שנעשית באיסתא הינה בגדר בקשה בלבד עד למתן אישור סופי של סיטונאי התיירות.
2.24.קבלת המסמכים לטיסה
2.24.1באיסתא ידאגו להכנת כרטיסי הטיסה, שוברי בתי המלון והשירותים הנוספים אותם רכשתם.
2.24.2את המסמכים לטיסה ניתן לקבל באחת משלוש הדרכים הבאות:
2.24.2.1מסירה על ידי שליח - לביתכם או למקום עבודתכם, לפי בחירתכם (בתשלום נוסף לפי מחירון).
2.24.2.2איסוף החומר בסניף איסתא בבית התיירות, רח' מנורת המאור, 8 תל אביב.
2.24.2.3קבלת החומר בדלפק בשדה בתעופה (בתשלום נוסף לפי מחירון).
2.24.2.4שירות לקוחות/מרכז ההזמנות.
בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות למרכז ההזמנות של איסתא.
נציגי מרכז ההזמנות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
3.כשירות להשתמש באתר
3.1.כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתמש באתר ולבצע רכישות:
3.1.1.המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במקרה שהנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
3.1.2.המשתמש הוא בעל כרטיס חיוב ויזה בתוקף, שהונפק בישראל על ידי אחד מהבנקים, חברות האשראי או רשות הדואר בלבד.
3.1.3.המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
3.2.איסתא שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות לגולשים או למשתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.:
3.3.איסתא תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
4.כשירות להשתמש באתר
4.1.טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות נדרש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס חיוב ויזה, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וכלל שידרשו.
4.2.מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך ההזמנה מהווה תנאי הכרחי לסיום והשלמת תהליך ההזמנה.
4.3.המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין, מלא ומדויק וכן כי מילא את הפרטים ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות. משתמש אשר מבצע פעולות במסגרת האתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ועומד בתנאים המפורטים בסעיף ‏3 לעיל.
4.4.יובהר, כי מילוי פרטים באתר מהווה אישור והסכמה מצד המשתמש, להיכלל ברשימת לקוחות האתר ולקוחות חברת ויזה אירופה.
4.5.כן מובהר, המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של איסתא ושל חברת ויזה אירופה ויעשה בו שימוש בהתאם לתנאי שימוש אלו, מדיניות הפרטיות והוראות כל דין.
4.6.יודגש, כי מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לאיסתא ו/או לחברת ויזה אירופה עקב שיבוש הליכי המכירה.
5.השירותים והמוצרים המוצעים באתר
5.1.איסתא, שהיא סוכנות נסיעות, מציעה באמצעות האתר למחזיקי כרטיס חיוב ויזה, בלבד, רכישתם של מוצרי תיירות ושירותי תיירות ונסיעות שונים מאת ספקי השירותים (כהגדרתם לעיל), בכפוף לזמינותם, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של איסתא. מובהר בזאת, כי איסתא רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם.
5.2.מובהר, כי הכמויות של המוצרים והשירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם, הן מוגבלות, וכי לאחר מכירת מלוא הכמויות כאמור, לא תהא מחויבת איסתא להציע למכירה את אותו המוצר או השירות כאמור, וזאת לרבות במקרה בו אותו מוצר או שירות עדיין מוצג באתר.
5.3.איסתא מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש. ביצוע השירותים בפועל הינו באחריות ספקי השירותים שפרטיהם מופיעים על גבי מסמכי הנסיעה, כולל בקשות מיוחדות בכל הנוגע למלון ו/או לחברת התעופה ו/או לחברת השכרת הרכב או כל שרות אחר. איסתא לא תהיה אחראית לשיבושים או לתקלות הנוגעות לביצוע בפועל ואו לשיבושים ואו תקלות בלתי צפויות שאינן בשליטת איסתא, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. במקרה של תקלה ו/או אי התאמה עלייך לפנות בהקדם במישרין או בעזרת נציגי איסתא ומוקד החירום לספקי השירותים המתאימים הנמצאים על גבי השובר המצוי בידיך
6.שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
איסתא נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס חיוב מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, איסתא וחברת ויזה אירופה לא תהיינה אחראיות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
7.ביטול/שינוי עסקה
7.1.על ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לספקי השירותים השונים.
7.2.ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו לפיו.
7.3.ביקש משתמש לבטל הזמנה שאושרה, יחולו עליו דמי ביטול כפי שיפורטו להלן, בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"), כדלקמן:
7.3.1.על פי דיני הגנת הצרכן רשאי לקוח לבטל בכתב את העסקה, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים, לפי המאוחר, אלא אם כן מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. יובהר ויודגש, כי לא ניתן לבטל עסקאות בגין מכירה של שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד עשיית העסקה.
7.3.2.בכל מקרה ביטול יתבצע בכתב באמצעות משלוח הודעת ביטול לפקס שמספרו: 03-7777891, דוא"ל: info@tasti.co.il או למשרדי איסתא בכתובת: מנורת המאור 8 ת"א, כאשר התאריך הקובע הוא תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך באיסתא. איסתא תאשר בכתב את קבלת הודעת הביטול.
7.3.3.דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
7.3.4.היה ויום קבלת ההודעה הוא יום שבתון בארץ או בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הוא זה המפורט בסעיפים 14ג ו- 14ה לחוק ובתקנות.
7.4.ביטול עסקה על ידי איסתא
בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה איסתא רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, ובלבד שתשלח הודעה על כך למשתמש:
7.4.1.במקרה שבו תיפול טעות בתום לב, פליטת קולמוס או השמטה מקרית באחד מן הנתונים המפורטים בדף המכירה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
7.4.2.במקרה של תקלה טכנית או תקלה אחרת.
7.4.3.בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
7.4.4.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או ביצועה באופן תקין;
7.4.5.אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו;
7.4.6.אם יתברר לאיסתא ו/או לספקי השירותים כי המשתמש עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות אותו רכש לצד ג' ו/או לסחור בו.
ההודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההזמנה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה ואיסתא תימנע מחיוב כרטיס החיוב של המשתמש (היה וכרטיס החיוב לא חויב במועד הודעת הביטול) או תשיב למשתמש כל סכום ששולם בגין המוצר או השירות, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי איסתא ו/או חברת ויזה אירופה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
8.אחריות בגין המוצרים או השירותים
8.1.איסתא מאפשרת למשתמש לרכוש באמצעות האתר מוצרים ושירותים שונים של ספקי שירותים שונים בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיבים. אולם, איסתא אינה היצרן של המוצר או נותנת השירות שיש בדעתך לרכוש באתר.
8.2.לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, איסתא, חברת ויזה אירופה ו/או מי מטעמן אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר, למעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על ספקי השירותים. עם זאת, יובהר כי איסתא עושה מאמצעים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.
8.3.איסתא וחברת ויזה אירופה אינן אחראיות בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן, עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בספק כגון: שביתות, מזג אוויר, ימי חג וכדומה.
8.4.אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים ו/או השירותים לאחר מכירה, נמסר לאיסתא על ידי ספקי השירותים, והוא מצוי באחריותם הבלעדית והמלאה של ספקי השירותים.
8.5.ככל שהמוצרים והשירותים המוצעים באתר מלווים בתמונות, הרי שתמונות אלו נועדו להמחשה בלבד, כאשר ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין התיאור המילולי, יגברו המילים הכתובות בדף המכירה על התיאור הנשקף מהתצלום.
8.6.נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר או השרות כפי שהם מופיעים באתר לרבות טעות במחיר המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את איסתא. במקרים כאמור תהא איסתא רשאית לבטל את העסקה.
9.אחריות
9.1.מובהר בזאת, כי האתר מופעל על ידי איסתא, וכי חברת ויזה אירופה לא נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, בקשר לתוכן הכלול באתר, למוצרים ולשירותים, לשימוש הנעשה בו על ידי המשתמש ולכל הנובע והקשור בו, תהא עילת התביעה אשר תהא. ייתכן כי חלק מהתוכן מקורו בצדדים שלישיים (לרבות, אך לא רק, ספקי השירותים). לאיסתא ולחברת ויזה אירופה אין אחריות בגין תוכן מעין זה, ואין הן ערבות למידת הדיוק של תוכן זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.
9.2.איסתא, חברת ויזה אירופה ו/או מי מטעמן, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לכל נזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), שנגרם למשתמש או לצד שלישי, הנובעים ו/או הקשורים, באתר ו/או ברכישה באמצעות האתר או בכל תוכן ו/או שירות בהם, או בכל שימוש בהם, תהא עילת התביעה אשר תהא.
9.3.המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את איסתא, חברת ויזה אירופה ו/או מי מטעמן, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי שימוש אלו ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר.
9.4.האתר ותכניו מוצגים על ידי איסתא "כפי שהם" ("AS IS"). למרות שאיסתא מנסה לדייק ככל שניתן בתכני המוצגים באתר, היא אינה נותנת התחייבות או מצג כלשהו בקשר עם שלמות או דיוק המידע המוצג באתר.
9.5.איסתא וחברת ויזה אירופה לא יישאו באחריות לתוכן פרסומי או מידע מסחרי, שיווקי או אחר אשר יפורסם באתר. איסתא וחברת ויזה אירופה לא יישאו באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד.
9.6.במקרה בו נפלה טעות בתום לב במחיר ו/או בכל מאפיין אחר של מוצר או שירות המוצג באתר, טעות זו לא תחייב את איסתא ו/או את חברת ויזה אירופה. כל תוכן באתר לעיל יהיו כפוף תמיד למידע המסופק עם המוצר ו/או השירות בעת אספקתו בפועל, ובכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה, האמור במידע המסופק עם המוצר ו/או השירות בעת אספקתו בפועל – יגבר.
9.7.המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. איסתא, חברת ויזה אירופה נושאי המשרה בהן, עובדיהן, או מי מטעמן, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.
9.8.ככל שדין או חוק כלשהם קובעים כי השימוש באתר מיועד למבוגרים בלבד, חל איסור על קטינים לעשות שימוש באתר. יחד עם זאת, היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא יישאו איסתא וחברת ויזה אירופה באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.
9.9.איסתא רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו, וכן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, חלקי או מלא; והכל מבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
9.10.האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, לרבות כאלו המופעלים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם בפיקוח איסתא ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם, התכנים הכלולים בהם והאבטחה בהם. לפיכך, איסתא וחברת ויזה אירופה לא יישאו בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו. איסתא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. איסתא אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
9.11.כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי איסתא (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד איסתא ו/או חברת ויזה אירופה בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי איסתא ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.
9.12.איסתא מבהירה בזאת שהתוכן, הדעות, ההמלצות וחוות הדעת הכלולים באתר, לרבות ציוני הדירוג הכלולים בו, הם למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת (לרבות חוות דעת מקצועית או רפואית כלשהי) לרכישת מוצר ו/או שירות מסוים, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי כל מוצר ו/או שירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
9.13.איסתא עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, איסתא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלה בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבינלאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, איסתא וחברת ויזה אירופה לא תישאנה במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת משתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש מלבצע הזמנה באתר או לעדכנה.
9.14.איסתא וחברת ויזה אירופה לא תישאנה בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
10.קניין רוחני
10.1.האתר והמידע המופיעים בו לרבות אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב וכן עריכתם והצגתם של אלה (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של איסתא.
10.2.כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, סימני לוגו (logo) שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, וכן הצגתם של אלה באתר, הם רכושה הבלעדי של איסתא או של צד שלישי, אשר הרשה לאיסתא להשתמש בהן, ובכלל זה חברת ויזה אירופה, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לאיסתא (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי הזכות או הרישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור איסתא לכך מראש ובכתב.
10.3.מבלי לגרוע מהאמור, שמה של איסתא וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של איסתא או של צד שלישי, אשר הרשה לאיסתא להשתמש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לאיסתא (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי הזכות או הרישיון לעשות כן) ואין לעשות בהם כל שימוש.
10.4.כמו- כן ומבלי לגרוע מהאמור, שמה של ויזה אירופה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של חברת ויזה אירופה, אשר הרשתה לאיסתא להשתמש בהם, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לאיסתא (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי הזכות או הרישיון לעשות כן) ואין לעשות בהם כל שימוש.
10.5.אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן איסתא נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
11.אתר מאובטח
11.1.המידע שהמשתמשים מוסרים באתר, חסוי ובטוח.
11.2.האתר מאובטח על פי התקן המקובל של פרוטוקול ,Secured Sockets Layer פרוטוקול להצפנת מידע באינטרנט המבטיח חיסיון על הנתונים הנשלחים מהמחשב שלכם לאתר, הכל כמפורט בהרחבה במדיניות הפרטיות.
12.נגישות
12.1.איסתא רואה בשירות נגיש ושמירה על כבוד המשתמשים ערך עליון. איסתא פועלת על מנת לאפשר לכלל המשתמשים שירות שוויוני ונוח.
12.2.לפניכם מספר פתרונות לשירות נגיש:
12.2.1.השירות הטלפוני: הזמנת חופשות בחו"ל/בארץ
12.2.1.1.נתב שיחות - הוקלט נתב שיחות שמעביר את המידע בשפה פשוטה ונהירה, בקצב איטי וללא מוזיקת רקע.
12.2.1.2.לנופש בארץ או בחו"ל יש לחייג למספר 03-7777890.
12.2.2.קבצי קול - ניתן לקבל קובץ קול המסכם תנאי עסקה במקום טופס כתוב.
12.2.3.צוות עובדי איסתא עובר הכשרות על מנת לספק את השירותים לכל קהל המשתמשים בדגש על הנגשת השירותים גם לבעלי הצרכים המיוחדים.
12.3.בכל פנייה בעניין נגישות שירותי איסתא ניתן לפנות לגב' סיוון בר, רכזת הנגישות של איסתא לדואר אלקטרוני: istsrv@issta.co.il.
13.שירות לקוחות
13.1.בכל שאלה לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות של איסתא, אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי ספק השירותים הרלוונטי.
13.2.לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של איסתא בדואר אלקטרוני: istsrv@issta.co.il, בפקס שמספרו 03-7777101.
13.3.נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה למהירה.
14.מילוי משובים והשימוש בהם
14.1.איסתא וחברת ויזה אירופה תהיינה רשאיות, אך לא חייבות, בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי, לשלוח למשתמש, בסיום כל מכירה, כשירות נוסף בעבור המשתמשים באתר, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על הליך המכירה, על הספק ועל המוצר ו/או השירות אשר נרכש או הוזמן על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי משתמש.
14.2. נשלחו למשתמש המשובים או ניתנה למשתמש אפשרות למלא משוב כלשהו על ספק, מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
14.2.1.המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים במשוב, וזאת רק ביחס למוצרים ו/או שירותים אותם רכשו בפועל. משתמש בממלא משוב יציין עובדות ונתונים אובייקטיבים בלבד ובאופן מלא.
14.2.2.חל איסור מוחלט על משתמשים לעשות במילוי המשובים שימוש בשפה ו/או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים ו/או שיש בהם בכדי להעליב ו/או להשמיץ ו/או שעלולים להוות באופן כלשהו לשון הרע ו/או הפרה של הוראות חוק כלשהו. משתמש אשר מילא משוב כאמור בסעיף זה, ישפה את איסתא, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל דרישה, טענה, או פנייה אשר תופנה אליה מצד שלישי כלשהו בגין פגישה עקב מילויו של משוב באופן שאיננו ראוי על ידי משתמש כאמור.
14.2.3.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת כי איסתא תהא רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות לפי סעיף זה בקשר עם מילוי המשובים. במקרים של הפרה כאמור תהא איסתא רשאית להסיר לאלתר את המשוב מהצגה באתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, שלפי שיקול דעתה המוחלט של איסתא נפגע או עלול להיפגע מפרטי המשוב כאמור ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין.
14.2.4.מובהר בזאת כי איסתא רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל משוב או כל חלק ממנו, והכול מבלי שתהא מחויבת לידע את המשתמש אשר מילא משוב בדבר.
14.2.5.איסתא וחברת ויזה אירופה תהיינה רשאית לפרסם באתר, או בכל אמצעי או מדיה אחרים, את תכני ו/או תוצאות המשובים או כל חלק מהם ו/או לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת, לרבות פרסום האתר, ולמשתמשים לא תהא כל טענה כנגד פרסום כאמור. המשתמשים ממחים בזאת כל זכות במשובים שכתבו והעבירו לאיסתא ולחברת האראי ויזה (לרבות כל זכות יוצרים בקשר עם המשוב).
14.2.6.יובהר, כי לאיסתא ולחברת ויזה אירופה אין כל דרך להתחקות אחר זהות כותבי המשובים המפורסמים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה להן כל אחריות בגין האמור.
14.2.7.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי אין לראות בהצגת נתוני המשוב באתר לכשעצמם או בעיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם איסתא ו/או חברת ויזה אירופה ביחס לספקי השירותים ו/או מוצרים ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו נתוני המשוב, ואין להסתמך על נתונים אלה לבדם לצורך בחינת כדאיות העסקה. יובהר, כי המשובים המפורסמים באתר מהווים לכל היותר אמצעי אחד מיני רבים בהם יכול המשתמש לעשות שימוש על מנת לבחון את כדאיות העסקה אותה בכוונתו לבצע וכי החלטתו בעניין הינה על סמך שיקול דעתו הבלעדית ותעשה כאמור כמו ביחס לכל תוכן אחר באתר, על אחריותו המלאה והבלעדית.
14.2.8.ככלל, איסתא תציג את תוצאות ו/או תכני המשובים לצפייה באתר באופן אוטומטי וכפי שהן (AS IS), מבלי לבדוק את אמיתותם ו/או דיוקם. איסתא וחברת ויזה אירופה לא יישאו באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם שימוש בתכני ו/או בתוצאות המשובים.
15.הוראות כלליות
אנו מבקשים להפנות את תשומת לב המשתמש למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מההזמנה והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין איסתא למשתמש.
15.1.חיוב. חשבונו של המשתמש לא יחויב עד לקבלת אישור מספקי השירותים שדרכם הוזמן השירות וזאת מלבד הזמנות של "הרגע האחרון", המבוצעות בטווח זמן של 72 שעות ומטה לפני הנסיעה. מובהר בזאת, כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות, על פי דרישת ספקי השירותים וכי במקרה של שינוי כאמור, תינתן למשתמש אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשת המשתמש, כולה או חלקה, תוך 72 שעות הבקשה אינה מחייבת. איסתא אינה מארגנת את הטיול/חבילת הנופש אלא המארגן הנקוב בשוברי הנסיעה. התנאים שיחולו לגבי ארגון הטיול/חבילת הנפש הם אלו שנקבעו בחוברת המארגן, ככל שנמסרה למשתמש, או באתר האינטרנט של המארגן ככל שהופנה אליו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריותה של איסתא בכל עניין שבגינו מוטלת עליה אחריות על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין.
15.2.דרכון. אחריות המשתמשים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון ישראלי תקף ל 6 חודשים לפחות מיום היציאה מן הארץ, באשרות כניסה (ויזות) המתאימה לכל מדינה אשר במסלול הנסיעה וכן לציין בפני איסתא אם ברשותם דרכון שאינו ישראלי. הטיפול בדרכון, אשרות וכיוצא בזה, לרבות בדיקת התאמת השמות בין ההזמנה לדרכון, הינו באחריות המשתמש, אלא אם מסר זאת לטיפול סוכן הנסיעות. כל המחזיק תעודה מסוג אחר שאינה דרכון ישראלי, עליו לדווח על כך מראש לסוכן הנסיעות בטרם לקח על עצמו כל התחייבות הכרוכה בדמי ביטול.
15.3.קבלת מסמכי הנסיעה. על המשתמש לבדוק את מסמכי הנסיעה מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים למלון ולהעברות, שוברים להשכרת רכב וכו' בהתאם לשירותים שהוזמנו בפועל) ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
15.4. מחירים. בכל מקרה של תוספת שבוצעה כחוק על ידי רשות מוסמכת הנובעת משינוי בהיטלי הביטחון, שיעור מיסי הנמל ו/או כל מס או היטל אחר מיום ההזמנה ועד יום אספקת השירותים, ישולם ההפרש הנובע משינוי זה לספק השירותים או לאיסתא, לפי העניין. במקרה של שינוי שחל במחיר היטל הדלק הנגבה על ידי חברות התעופה יחולו ההוראות שלהלן:
15.4.1.במקרה של שינוי בהיטל הדלק שייכנס לתוקף לאחר שנעשה כרטוס או לאחר שהמשתמש שילם לאיסתא עבור הכרטיס (לרבות תשלום חלקי או תשלום באמצעות מסירת כרטיס חיוב), לא יחול שינוי במחיר הכרטיס ששולם על ידי המשתמש.
15.4.2.במקרה של עליה בהיטל הדלק שתיכנס לתוקף לפני שנעשה כרטוס ולפני שהמשתמש שילם לאיסתא תשלום כלשהו עבור כרטיס הטיסה, תהיה איסתא רשאית לחייב את המשתמש בהפרש הנובע מהשינוי, ובלבד שאיסתא מסרה למשתמש הודעה על השינוי מיד לאחר שנודע לה עליו ועשתה כל שביכולתה על מנת לנסות לאפשר לו לשלם את מחיר הכרטיס מבלי שיחויב בתשלום ההפרש האמור. במקרה בו תחליט איסתא לחייב את המשתמש בתוספת בגין עלייה "בהיטל הדלק", תינתן לו אפשרות לבטל את הזמנתו, בתוך יומיים מיום ההודעה על התוספת למשתמש, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראתו, וזאת ללא חיוב בדמי ביטול.
15.4.3.במקרה של הפחתה בהיטל הדלק לפני שנעשה כרטוס, יופחת מחיר הכרטיס בהתאם.
15.5.טיסות. הטיסות הן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות וכרטיס הטיסה על תנאיו מהווה חוזה בין המשתמש לבין חברת התעופה, אשר בתנאי שימוש אלו אין בו כדי לגרוע ממנו. פרטי הטיסות עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מועדים, מסלול, נחיתות ביניים, ביטולי טיסות ופרטי חברת התעופה. האחריות לשינויים, ביטולים ועיכובים ואובדן/עיכוב/נזק לכבודה הנם על פי דין של חברות התעופה ואו ספקי השירותים המארגנים בהתאם לנסיבות ואינן של איסתא, המתחייבת להעביר למשתמשים כל מידע שהתקבל אצלה בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר מרגע שהתקבל אצלה מידע כזה. אולם מובהר, כי שינויים כאלה עלולים לחול גם לאחר יציאת המשתמש מהארץ. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש"ם-1980. האמור בסעיף זה אינו מונע מהמשתמש כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
15.6.הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית ו/או כל סוג ארוחה אחר בטיסה הינו בגדר בקשה בלבד ואיסתא אינה אחראית לאי אספקה של ההזמנה, אלא רק להעברתה לחברת התעופה ו/או המארגן בהתאם לנהלים. האמור בסעיף זה אינו מונע מהמשתמש כל תרופה בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
15.7.חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה לפחות 3 שעות לפני הטיסה הנקובה בכרטיס וזאת מטעמי ביטחון לשם השלמת סידורי היציאה. איסתא לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם למשתמש כתוצאה מאיחורו להתייצבות.
15.8.עליך לאשרר את הטיסה חזרה ארצה 72 שעות לפני מועד החזרה, בהתאם לפרטים לאשרור המופיעים בכרטיס הטיסה שבידיך. עליך למסור לאיסתא מספר טלפון זמין שיהיה איתך בחו"ל או אמצעי תקשורת אחר כגון דואר אלקטרוני, לקבלת הודעות בדבר שינויים מאיסתא, ככל שיועברו לידיעתה, ו/או מחברת התעופה וספק השירותים בעודך בחו"ל. איסתא לא תהיה אחראית על כל נזק שייגרם למשתמש באם לא יאשרר טיסתו ובאם לא ימסור אמצעי תקשורת. אי ביצוע האישרור עלול לגרום לכך שלא תעודכן בשינויים במועדי הטיסה מה שעלול לגרום לכך שלא תגיע במועד.
15.9.חלקן של הטיסות מופעלות בשיטת ה- Code Sharing (טיסות משולבות על ידי חברות תעופה שונות) לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים ישנה נחיתת ביניים, ולא בכל המקרים קיים המידע אודות השימוש ב- Code Sharing בפרסום המבוצע על ידי החברות. איסתא מספקת מידע על סמך המידע שמועבר אליה באמצעות המוביל האווירי וספקי השירותים ואינה אחראית לשילובים שנעשו על ידי חברות התעופה, כמו גם לשינויים במועדי הטיסות ו/או במסלוליהן. איסתא מתחייבת להעביר למשתמשים כל מידע שיתקבל אצלה בנושא זה ו/או בדבר שינויים/ביטולים ו/או עיכובים תוך זמן סביר ממועד קבלתו אצלה. כל שינוי המתרחש במהלך אספקת השירות הינו באחריות המוביל ובכפוף לחוק התובלה האווירית התש"ם-1980. האמור בסעיף זה אינו מונע מהמשתמש כל תרופה שבדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
15.10.במקרים חריגים של רישום יתר לטיסה על ידי חברת התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת איסתא) יאלצו נוסע בודד או חלק מקבוצת נוסעים לטוס בטיסה שונה. במקרה שכזה אחראיות חברות התעופה לעשות את מירב המאמצים על מנת לצמצם את אי הנוחות שנגרמה למשתמש ובכפוף לכל זכויותיו כלפי חברות התעופה ו/או ספק השירותים על פי דין.
15.11.כל הטיסות מוגבלות לתנאים המפורטים בכרטיסי הטיסה ו/או על גבי עטיפת כרטיס הטיסה/נסיעה, מומלץ למשתמש לעיין בתנאים המפורטים על גבי הכרטיס/השובר ו/או באתר האינטרנט של חברת התעופה או ספק השירותים הרלוונטי.
15.12.בתי מלון. דרגות בתי המלון נקבעות על ידי משרד התיירות המקומי בכל מדינה ואינן ניתנות להשוואה עם המלונות בארץ או בין מדינות שונות. איסתא מתחייבת להציג את בתי המלון לפי דרגתם הקבועה על ידי המוסדות הרשמיים באותה המדינה, גם אם אינם זהים ברמתם למלונות באותה דרגה בישראל או בכל מדינה אחרת.
15.13.פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד ואיסתא אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישור סופי מספק השירותים. היה ולא יאושר המלון המוזמן יוצעו אלטרנטיבות על ידי ספק השירותים אשר המשתמש רשאי לקבל או לדחות.
15.14.האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון לרבות מערכת המיזוג הינה באחריות המלון ו/או ספק השירותים. איסתא מוסרת למשתמשים מידע על פי הנתונים שמפורסמים על ידי המלון ו/או ספקי השרות וככל שישתנה פרט תביא אותו איסתא לידיעת המשתמש תוך זמן סביר מקבלתו אצלה והמשתמש מודע לכך כי קיימת אפשרות שהמידע יימסר לה זמן קצר לפני ביצוע השירות או בדיעבד. בכל מקרה של שינוי כזה תחול האחריות על ספקי השירותים. במקרה של בקשה מיוחדת של משתמש (כגון מיקום החדר, מיטה זוגית או מיטות נפרדות וכדומה) תעביר איסתא את הבקשה לספק השרות ואו למלון, אולם לא תהיה כל התחייבות למילויה אלא אם אושר למשתמש בכתב ובאופן ספציפי כי בקשתו תקוים וגם אז אחריותה של איסתא הינו לדאוג לאישור הבקשה המיוחדת על ידי ספק השירותים אך ביצועה בפועל לאחר האישור מצוי בתחום אחריותו של ספק השירותים בלבד. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למשתמש מפאת צרכיו הייחודיים על המשתמש להודיע זאת מראש לאיסתא על צורך חיוני זה וזו תבדוק מול ספק השירותים האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה למשתמש על תוצאות הבדיקה טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
15.15.איסתא אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו ובלבד שמסרה למשתמש בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות המטרד כאמור.
15.16.שעת הכניסה לחדרים היא לרוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בדרך כלל עד השעה 12:00 בלא תלות בשעות הטיסה. במידה והמשתמש מתכוון להגיע למלון לאחר השעה 18:00 או לפנות את החדר באיחור יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה, ואיסתא תעביר את המידע לבית המלון ו/או לספק השירותים נוכח העובדה כי הדבר עלול להיות כרוך בתשלום שיימסר למשתמש ולאור העובדה כי מרבית בתי המלון לא שומרים את המקומות מעבר לשעה זאת. (במידה ולא תימסר הודעה מראש, לא תישא איסתא באחריות כלשהי במקרה שלא ישמר חדר עבור המשתמש). על משתמש אשר סדרי נסיעתו השתבשו באופן שיגרום הגעה מאוחרת, להודיע ישירות למלון וזאת בהתאם לפרטי המלון המופיעים על גבי השובר שקיבל המשתמש לידיו.
15.17.חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הנם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. איסתא לא תהא אחראית במידה וחלק מהשירותים לא יופעלו, אלא אם מסרה למשתמש מידע מוטעה בעניין זה או שנמנעה ממסירת מידע שהיה בידיה או מעריכת ברור למרות שנתבקשה במפורש לעשות זאת על ידי המשתמש. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שרות כלשהו ואין לאיסתא אחריות על כך.
15.18.בבתי מלון קיימים שירותים נוספים הניתנים, חלקם או כולם, תמורת תשלום נוסף, כגון: סאונה, חדר כושר, שרות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה או בחוף הים, עיסויים וכד'. יש לברר בבית המלון טרם השימוש בשירותים כאמור אילו מביניהם כרוכים בתשלום נוסף. איסתא לא תהיה אחראית לדרישות תשלום בגין שירותים אלו.
15.19.שיבוץ לחדרים. ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרות איסתא להבטיח מראש דרישה למיקום החדר לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים היא על פי המצאי הקיים בבית המלון. במספר בתי מלון קיימים בנוסף לבניין המרכזי גם מבני משנה ו/או וילות ו/או בונגלו המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, ואיסתא אינה יכולה להבטיח כי כל המשתמשים ישתכנו בבנין המרכזי. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת איסתא להעביר את הבקשה לספק השרותים, אולם לא תהיה מצידה או מצד ספק השירותים התחייבות למילויה, אלא אם אושר למשתמש בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של המשתמש מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק איסתא עם ספק השירותים האם ניתן לקיים את בקשת המשתמש, ותודיע על תוצאות בדיקתה למשתמש טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
15.20.בהזמנת חדר לשלושה או לארבעה נוהגים בתי מלון רבים להכניס מיטה נוספת לחדר זוגי, שהיא בדרך כלל ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים יש מיטות נפרדות, אין אפשרות להבטיח מיטה כפולה גם אם התבקשה מראש. במקרה של בקשה ספציפית מתחייבת איסתא להעביר את הבקשה לספק השירותים, אולם לא תהיה מצידה או מצד ספק השירותים התחייבות למילויה, אלא אם אושר למשתמש בכתב קיומה. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות מיוחדות של המשתמש מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק איסתא עם ספק השירותים האם ניתן לקיים את בקשת המשתמש, ותודיע על תוצאות בדיקתה למשתמש טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
15.21.רישום יתר. יש להבהיר כי איסתא מקבלת אישור מספקי השירותים בעבור ההזמנה הספציפית. לידיעתך, בהגיעך למדינת היעד, במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעבירך למלון ברמה דומה או גבוהה יותר המצוי בסמיכות למקום שהוזמן דירוג המלונות כפי שנמסר לך הינו בהתאם לדירוג הנהוג בכל מדינה. אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותך לתבוע פיצוי או סעד אחר, בגין נזקים שיגרמו לך בעקבות העברה כאמור. נציגי איסתא יעשו כל שניתן לסייע בידי המשתמש במידת הצורך והיכולת במקרה שמצב רישום היתר יובא מראש לידיעת איסתא על ידי ספקי השירותים ויעשו מאמץ לסייע לו בידו מול ספק השירותים אם התברר לו דבר רישום היתר בהגיעו למלון וספק השירותים לא נתן לו פתרון חלופי כאמור לעיל.
15.22.ביטול בתי מלון. היה והמשתמש מבקש לבטל את הזמנתו אזי עליו לשנותה/לבטלה עד 7 ימי עבודה טרם מועד הכניסה מלון. במידה ונמסרה הודעה על שינוי/ביטול פחות מן הזמן הנקוב לעיל ייגבו דמי שינוי/ביטול על ידי ספקי השירותים (בד"כ בעלות לילה אחד לפחות). דמי השינוי והביטול דלעיל ניתנים לשינוי וכפופים לשיקול דעתם של ספקי בתי המלון בחו"ל ובכל מקרה לא יחולו לגבי הזמנות בתקופות תערוכות, כנסים וחגים מיוחדים. איסתא מתחייבת להעביר למשתמש כל מידע המצוי בידיה וכפי שהועבר לה על ידי ספקי השירותים. מלונות בנשיונל פרקס בארה"ב וקנדה ניתן לבטל עד 21 ימים לפני ההגעה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן ככל שיחול. היה ומשתמש לא הגיע למלון ולא ביטל במועד, יחויב בגין כל הלילות. ביטול השירותים בחו"ל ע"י המשתמש כשהוא נמצא בחו"ל יעשה בכתב בלבד, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני ומסרונים ויועבר אל ספק השירותים או אל בית המלון. על המשתמש לקבל אישור מספק השירותים בחו"ל או מבית המלון על מועד הביטול ודמי הביטול שנגרמו כתוצאה מכך. בכל מקרה יחויב המשתמש בדמי טיפול בסך לילה אחד מתוך ההזמנה ובנוסף בדמי הביטול שידרשו ע"י הספק בחו"ל.
15.23.מיזוג אויר. יובהר כי הפעלת מערכת מיזוג האוויר במלון אינה באחריות איסתא אשר לא תישא באחריות כלשהי להפעלתה, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג, אלא אם כן ידעה על כך מראש לאחר שדווחה על ידי ספקי השירותים השונים. באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה בכל מדינה ולמדיניות המלונות. לעיתים הפעלת המזגן הנה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר. במקרה של בקשה מיוחדת של המשתמש תדאג איסתא להעביר את הבקשה לספק השירותים או המלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המשתמש למילויה, אלא אם אושר למשתמש בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות למשתמש מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק איסתא מול ספק השירותים האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה למשתמש טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
15.24.החזרים. במקרה של ביטול שרותי הנסיעה במידה והמשתמש זכאי להחזר לפי החוק בעסקת מכר מרחוק או התקנות יתבצע ההחזר בקיזוז דמי הביטול.
15.25.ביטוחים. לתשומת ליבך, עליך לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני הנסיעה. מומלץ כאמור לרכוש פוליסת ביטוח בכל חברה שתמצא לנכון. אם לא תעשה כן - תחול האחריות הבלעדית לתוצאות אי העשייה עליך. במסגרת שירותי התיירות שאיסתא מעניקה לך, באפשרותה לרכוש בשמך ועבורך פוליסה בביטוח ישיר (איי די איי חברה לביטוח בע"מ) בהתאם לצרכים שתגדיר לה. תנאי הביטוח המלאים וכן תנאי הכיסוי בהרחבים השונים שניתנים לרכישה בהתאם לצרכיך מופיעים באתר www.issta.co.il. מומלץ לעיין בתנאים אלה ולהכיר אותם טרם רכישת הפוליסה. הכיסוי הביטוחי הינו באחריותן הבלעדית של חברות הביטוח השונות והפוליסה מהווה חוזה בינך לבין חברת הביטוח, אשר טופס זה אין בו כדי לגרוע ממנו. לקבלת החזר כלשהו יש לפנות ישירות לחברת הביטוח.
15.26.על נשים בהריון להצטייד באישור הריון תקין בשפה האנגלית מהרופא המטפל שיוצג בהתאם למידת הצורך מול הגורמים המוסכמים כגון נציגי חברת התעופה ו/או כל גורם אחר האחראי לאספקת השירותים, ניתן לבצע הזמנה לנשים בהריון רק עד השבוע ה- 26 וזאת בהתאם להנחיית חברות התעופה השונות.
15.27.חיסונים. יש לפנות למשרד הבריאות לשם קבלת מידע בנושא, אתר משרד הבריאות www.health.gov.il.
15.28.אזהרות נסיעה. למידע מפורט בנושא יש לפנות לאתר משרד החוץ שכתובתו הינה http://mfa.gov.il/MFAHEB/ConsularService/TravelAdvisory/Pages/Travel_Advisory.aspx או לאתר המטה ללוחמה בטרור בכתובת: http://www.nsc.gov.il/NSCWeb/Templates/FourLastAlerts.aspx?firstLevel=true
15.29.תלונות. מוסכם בזאת כי כל טענה של המשתמש תועלה אך ורק כנגד איסתא (ולא כנגד חברת ויזה אירופה) ותובא לאיסתא, בכתב, לא יאוחר מ- 30 יום לאחר חזרת המשתמש לארץ על מנת שאיסתא תוכל לבדוק את הפרטים מול ספקי השירותים והגורמים הרלוונטיים השונים שחלקם פועלים בחו"ל, כאמור לעיל. העברת התלונה במועד מאוחר יותר תקשה על בירורה, ובמידה שיש צורך בהחזר מספקי שירותים ייתכן שלא ניתן יהיה לטפל בבקשת ההחזר לאחר המועד האמור.
15.30.חוק שרותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012. בהתאם לחוק שרותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב-2012, זכאים נוסעים שחלו ביטולים או שינויים בטיסתם לפיצוי ואו הטבות בהתאם לחוק מאת מפעיל הטיסה או מארגן הטיסה. איסתא תעביר למשתמשים בהתאם לצורך את פרטי הגורם הרלוונטי על מנת שיוכלו להתנהל עצמאית מולו לשם קבלת הפיצוי.
16.שונות
16.1.אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם על ידי איסתא.
16.2.רישומי המחשב של איסתא בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
16.3.פרשנותם ואכיפתם של תנאי שימוש אלו, לרבות של מדיניות הפרטיות, ו/או כל פעולה או סכסוך הנובעים מהם, יעשו בהתאם לדיני מדינת ישראל, בלבד.
16.4.לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו, בלבד, תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנוגעת לתנאי שימוש אלו, לרבות מדיניות הפרטיות, ו/או לרכישת מוצר ו/או שירות באתר.
16.5.מוסכם בזאת על המשתמש, כי בכל מקרה שהוא, כל תביעה ו/או טענה של משתמש, תועלה אך ורק כנגד איסתא ולא כנגד חברת ויזה אירופה, וכי זו תהא חייבת להיות מובאת בכתב לפני איסתא לא יאוחר מ- 30 יום לאחר חזרת המשתמש לארץ.
16.6.מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה, תוגבל לתקופה של 24 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם נפרד בכתב לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.
16.7.תנאי שימוש אלו עודכנו לאחרונה ביום 22.07.2015, וניתנים לשינוי בכל עת על ידי איסתא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
16.8.כתובת איסתא: בית התיירות, רחוב מנורת המאור 8, תל אביב.